64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost 
– Předškolní vzdělávání dětí
– Zajištění školního stravování
– Zajištění závodního stravování 
  viz zřizovací listina
Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor školství, mládeže a sportu
3. Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné
Stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70941505
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 70914505 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu – viz ÚMO4
ŠVP – k dispozici ve třídách MŠ 
Zřizovací listina
9. Žádosti o informace Místo a způsoby  podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
– poštou
– osobně

do 15 dnů ode dne doručení
12. Formuláře Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ nebo na stránkách mszapis.plzen-edu.cz
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situacíPřijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ 
(květen i v průběhu roku)
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty 
– informace podá ředitelka školy
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, 
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují 
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto 
předpisy k nahlédnutí
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva