64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Úplný oficiální název povinného subjektu 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost  –

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování viz zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň, statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 4

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Škola je zřízena jako příspěvková s právní subjektivitou. Organizační členění se dělí na:

a) ředitelství
b) úsek (pedagogický, stravovací, správní)

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby

Školné

Stravné

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70941505
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 70914505 

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP – k dispozici ve třídách MŠ  

viz ÚMO4

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob – ředitelna MŠ (správní budova) 
Kontakty

Ministerstvo vnitra – portál veřejné správy,  popis úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva 2021