Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Úplný oficiální název povinného subjektu64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování 
  
viz zřizovací listina

Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor školství, mládeže a sportu

3.Popis organizační struktury povinného subjektuOrganizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.PlatbyŠkolné
Stravné
6.Identifikační číslo školy (IČ)70941505
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ 70914505 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu - viz ÚMO4
ŠVP - k dispozici ve třídách MŠ (nebo
zde jednodušší verze)
Zřizovací listina

9.Žádosti o informaceMísto a způsoby  podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně

do 15 dnů ode dne doručení

12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ nebo na stránkách mszapis.plzen-edu.cz
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ
(květen i v průběhu roku)
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty
- informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy k nahlédnutí
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva

 

Design by SITMP