64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace k GDPR

64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3 , příspěvková organizace, IČ 70941505, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 5q5mwju, emailem na adrese muzikovama@ms64.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Pod Chlumem 3, 31200. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo, popř. pouze datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

 • Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 • Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 • Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 • Odhlášení (školský zákon)
 • Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání… – školský zákon)
 • Omluva při nepřítomnosti (školský zákon)
 • Stravování dítěte (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 • Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 • Spojení se zákonnými zástupci dětí (oprávněný zájem školy, souhlasy)
 • Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 • Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 • Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
 • Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti – např. zákon o účetnictví…)
 • Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (např. prázdninový provoz, škola v přírodě, souhlasy se zpracováním údajů) 

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).